Sách chuyên Sinh học: TÀI LIỆU GIÁO KHOA CHUYÊN SINH – THPT

5 (100%) 2 votes

tlgk chuyen sinh[nhasachgiaoduc.vn] Nhằm giúp học sinh và giáo viên khối chuyên Sinh học Trung học phổ thông trên cả nước có một bộ tài liệu thống nhất, thuận tiện trong quá trình dạy – học và kiểm tra, đánh giá NXB Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn bộ sách Tài liệu giáo khoa chuyên Sinh học – THPT gồm 6 chuyên ngành khác nhau của Sinh học dùng cho học sinh khối chuyên Sinh như: Vi sinh vật học, Sinh học tế bào, Sinh lí học thực vật, Sinh lí học động vật, Di truyền và tiến hóa, Sinh thái học.

1. SINH THÁI HỌC: Cá thể và môi trường; Quần thể sinh vật; Quần xã sinh vật, Hệ sinh thái; Qinh quyển và sinh thái học với việc quản lý nguồn lợi thiên nhiên.

2. SINH LÍ HỌC ĐỘNG VẬT: Chuyển hóa vật chất và năng lượng; Thần kinh; Sinh trưởng và phát triển, Sinh sản

3. SINH LÍ HỌC THỰC VẬT: Khái niệm chung về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật; Trao đổi nước ở thực vật; Dinh dưỡng khoáng và đồng hóa Nitơ ở thực vật; Quang hợp; Hô hấp thực vật; Cảm ứng ở thực vật; Sinh trưởng và phát triển ở thực vật; Sinh sản ở thực vật.

4. SINH HỌC TẾ BÀO: Giới thiệu về thế giới sống; Tổ chức phân tử của tế bào; Cấu trúc và chức năng của tế bào; Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào; Chu kì tế bào và sự sinh sản của tế bào.

5. DI TRUYỀN VÀ TIẾN HÓA: Di truyền học Mendel; Di truyền học nhiễm sắc thể; Tương tác Gen; Di truyền học phân tử; Đột biến; Công nghệ AND tái tổ hợp; Bằng chứng tiến hóa; Cơ chế tiến hóa; Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất.

6. VI SINH VẬT HỌC: Thế giới vi sinh vật; Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật; Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật; Sự sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật; Virus học; Miễn dịch học và bênh truyền nhiễm; Ứng dụng vi sinh vật trong công, nông nghiệp; Vi sinh vật và vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường.
Liên hệ mua hàng:

Tài liệu chuyên sinh học THPT bài tập di truyền và tiến hóa Tài liệu chuyên sinh học THPT di truyền và tiến hóa Tài liệu chuyên sinh học THPT vi sinh vật học Tài liệu chuyên sinh học THPT - Bài tập sinh lí học động vật Tài liệu chuyên sinh học THPT - Bài tập sinh học tế bào

 Tài liệu chuyên sinh học THPT - Bài tập vi sinh vật học Tài liệu chuyên sinh học THPT sinh học tế bào Tài liệu chuyên sinh học THPT - Bài tập sinh thái học Tài liệu chuyên sinh học THPT - Sinh lí học động vật Tài liệu chuyên sinh học THPT sinh thái học

Tài liệu chuyên sinh học THPT - Bài tập sinh lí học thực vật Tài liệu chuyên sinh học THPT sinh lí học thực vật SINH HỌC - BIOLOGY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *